Tomasz Straszynski Photography

No. 9407

« No. 9407 »
Poklą…skwa (Saxicola rubetra)