Tomasz Straszynski Photography

No. 3394

« No. 3394 »
Ostrygojad (Haematopus ostralegus)