Tomasz Straszynski Photography

No. 1632

« No. 1632 »
Kapodziób (Cereopsis novaehollandiae)